jednostki geologiczne Polski

PLATFORMA PREKAMBRYJSKA (WSCHODNIOEUROPEJSKA)

A1 - WYNIESIENIE ŁEBY
A2 - OBNIŻENIE (SYNEKLIZA) PERYBAŁTYCKIE
A3 - WYNIESIENIE MAZURSKO-SUWALSKIE
A4 - OBNIŻENIE PODLASKIE
A5 - WYNIESIENIE ZRĘBOWE PODLASKO-LUBELSKIE

piaskowca transgresja morska trwająca przez górny trias; powstały wapienie, dolomity, margle. Pod koniec okresu - regresja. W jurze dolnej platforma była lądem; w dogerze transgresja (powstały utwory piaszczyste, mułowcowe, wapienie) trwająca przez jurę górną. Profile jurajskie są niekompletne; pod koniec okresu regresja. Przez niemal całą kredę platforma była lądem. Dopiero z końcem dolnej rozpoczyna się transgresja morska, a w górnej została ona przykryta osadami morskimi. Utworzyły się margle, gezy, opoki, kreda pisząca, piaskowce glaukonitowe z fosforytami. W paleogenie miejsce miały niewielkie ingresje morskie. W neogenie powstały osady lądowe - piaski, iły, żwiry z wkładkami węgli brunatnych; wykształcony jest on we wszystkich piętrach ale nie pokrywa całego obszaru platformy. Osady czwartorzędowe przykrywają wszystkie jednostki geologiczne platformy, jedynie na wyniesieniu podlasko-lubelskim w niewielkich obszarach odsłaniają się osady kredowe. Największe miąższości osiąga w północno-wschodniej części; miąższości przekraczają 200m. Są nimi osady facji lądowej, glacjalne, fluwioglacjalne, fluwialne, eoliczne, a litologicznie są to piaski, żwiry, gliny morenowe, iły, torfy, lessy.
1 Ι 2 Ι 3 Ι 4
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite