Kamieniołom kwarcu Stanisław Kamieniołom kwarcu Stanisław Kamieniołom kwarcu Stanisław Kamieniołom kwarcu Stanisław

STANISŁAW

Nieczynna kopalnia odkrywkowa kwarcu zlokalizowana na północnych stokach Izerskich Garbów, gdzie rzekomo ukryto złoty posążek przedstawiający boga Bieżuńczan (Bieśniczan) - Flinsa. Wzgórze nazywano niegdyś Białym Kamieniem, Białą Górą oraz Białym Lwińcem (Weisse Flins - od imienia XII-wiecznego bożka czczonego przez zamieszkujące te rejony słowiańskie plemię Milczan). Przed rozpoczęciem eksploatacji kulminacja wzniesienia sięgała 1088m n.p.m., co czyni z kamieniołomu najwyżej w Europie położony obiekt tego typu. W momencie zakończenia wydobycia w 2001r. głębokość kopalni przekraczała 60m.
Kamieniołom założono w obrębie żyły kwarcowej Izerskich Garbów wypełniającej strefę dyslokacyjną o długości ok. 10km. Strefa ta rozgranicza serię gnejsowa Świeradowa-Zdroju zbudowaną z silnie kwarcowych gnejsów drobnolaminowanych, leukognejsów i granitognejsów od pasma Szklarskiej Poręby utworzonej z drobnolaminowanych łupków kwarcowo-łyszczykowych przekształconych w hornfelsy. Zarówno gnejsy jak i łupki w bezpośrednim sąsiedztwie żyły są silnie wzbogacone w kwarc. Jest to tzw. żyła złożona, zatem oprócz żyły głównej obecne są zespoły mniejszych żył równoległych; charakteryzuje ją zmienny przebieg o generalnej rozciągłości NE-SW oraz ok. 50m miąższość. Zarówno sama żyła, jak i jej otoczenie obfitują w minerały; są to przede wszystkim szczotki kwarcu mlecznego często pokrytego nalotami związków żelaza; rzadziej występują kryształy górskie i ametysty. W łupkach łyszczykowych przekształconych w hornfelsy obecne są piryt, chalkopiryt, tlenki żelaza i fluoryt. W tkwiących pośród nich wkładkach skarnowych występuje odmienna mineralizacja - na znacznych ich powierzchniach obecne są charakterystyczne skupienia wollastonitu, a w ich obrębie tkwią granaty oraz kalcyt. Hornfelsy, skarny, gnejsy i granitognejsy przecinają różnorodne skały żyłowe (aplity, pegmatyty, mikrogranity) związane z powstaniem granitoidowego masywu Karkonoszy. Znajdują się wśród nich aplity, mikrogranity oraz szczególnie zasobne w minerały pegmatyty zawierające kwarc, mikroklin i łyszczyki oraz - akcesorycznie - czarny turmalin (szerl), epidot oraz topaz.
1 | 2
źródło informacji
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia