Kamieniołom wapieni w Ulinie Wielkiej Kamieniołom wapieni w Ulinie Wielkiej Kamieniołom wapieni w Ulinie Wielkiej Kamieniołom wapieni w Ulinie Wielkiej

ULINA WIELKA

Kamieniołom stokowy, z którego na skalę lokalną eksploatowane są górnojurajskie wapienie skaliste. Skała jest zbita, gruzłowata, grubokrystaliczna o barwie kremowej i białej; nie wykazuje wyraźnego uławicenia; miąższość - 13-19m. Wykorzystuje się ją do produkcji kruszywa łamanego, grysów, budownictwa i drogownictwa.
Złoże w Ulinie Wielkiej charakteryzuje się brakiem poziomów wodonośnych, w związku z czym nie występują w nim zjawiska krasowe. Nadkład tworzą utwory czwartorzędowe w postaci gleby, gliny oraz rumoszu wapiennego z gliną o miąższości 2,1-9,4m (średnio - 3,4m).
W roku 1998 na złożu wtórnym znaleziono w pięściak wykonany z konkrecji krzemiennej o jasnopomarańczowo-szarej barwie. Prawdopodobnie pochodził on z sedymentu lessowego zalegającego w górnej partii wyrobiska. Niestety nie można w sposób precyzyjny określić wieku zdeponowanych tutaj lessów, jednak morfologiczna analiza znaleziska najbardziej przypomina pięściaki o charakterze górnoaszelskim.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia