Źródło Geologów Źródło Geologów Źródło Geologów Źródło Geologów

ŹRÓDŁO GEOLOGÓW

Podzboczowe, typowe źródło uskokowe o charakterze descensyjno-ascensyjnym. Warstwę wodonośną stanowią jurajskie wapienie skaliste na kontakcie tektonicznym z marglami, opokami i wapieniami kredowymi; w utworach tych stwierdzono liczne skamieniałości ramienionogów i otwornic. Woda wypływa w wielu miejscach w obrębie dużej niszy źródliskowej, która - na skutek silnej erozji wstecznej - jest silnie cofnięta w kierunku wapiennego zbocza. Wskutek popiętrzenia wytworzyło się duże rozlewisko. Woda odprowadzana jest tzw. młynówką, czyli pozostałością po funkcjonującym tu dawniej młynie, do Gołczanki - prawobrzeżnego dopływu Szreniawy. W bezpośrednim sąsiedztwie źródła rosną drzewa, a w obrębie misy występuje roślinność wodolubna. Ze względu na bardzo cenne walory przyrodnicze, krajobrazowe, poznawcze i dydaktyczne, 16 listopada 1998r. objęto je ochroną prawną jako pomnik przyrody nieożywionej.
Źródło Geologów charakteryzuje się stosunkowo wysoką - typową dla Wyżyny Miechowskiej - mineralizacją wynoszącą ok. 430mg/l; zawiera dużo magnezu (ok. 10mg/l). Zmierzona w kwietniu 1999r. wydajność wynosiła 146l/s. Wcześniejsze pomiary przeprowadzone 25 lat wcześniej wykazały zaś wartość 55l/s, a jeszcze wcześniejsze (z 1964r.) - 98l/s. Badania hydrochemiczne z lat 2000-01 wykazały także bardzo dużą zawartość cynku. Obecnie jest ono wykorzystywane przez okolicznych mieszkańców.
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia