Diabla Dziura Diabla Dziura Diabla Dziura Diabla Dziura

DIABLA DZIURA

Jaskinia położona w północnej części wzgórza Bukowiec na terenie rezerwatu Diable Skały. Jest drugą co do wielkości i jednocześnie najgłębszą jaskinią polskich Karpat. Długość jej korytarzy wynosi 365m, a głębokość - 42,5m. Wypreparowana w naprzemianległych warstwach piaskowców ciężkowickich i iłowcowych.
Diabla Dziura powstała dzięki piaskowcowej szczelinie będącej wynikiem ruchów wypiętrzających Karpaty. Wówczas do licznych spękań dostawała się woda, która wsiąkała w ich powierzchnie. Nastąpiła szybsza erozja ścian, doprowadzając do rozszerzania wnętrz. Następnie woda przy zetknięciu z iłami spowodowała zmianę ich własności - zwiększyły one swoją plastyczność oraz zmniejszyły opór stawiany nadległym piaskowcom. W konsekwencji warstwy piaskowcowe zaczęły się przesuwać, przemieszczać i rozpoczęło się wyciskanie plastycznych, śliskich, miękkich lamin iłowcowych. Zaszły więc poziome i pionowe przesunięcia piaskowców mające dalszy wpływ na rozwój jaskini. Proces ten trwa do dziś.
Diabla Dziura w niemal całości jest sucha. Wyróżnić w niej można 3 główne poziomy: górny (korytarze wejściowe dwóch otworów wraz z łączącym je ciągiem bocznym), środkowy (centralna część jaskini; obejmuje partie od rejonu tzw. Studni Dusz po studnię S; jest on najbardziej rozczłonkowany - wyróżnić w nim można piętra pośrednie), dolny (jedna wielka szczelina o generalnym przebiegu NE-EW-SW, która w największym stopniu zachowała swój pierwotny charakter; dno pokryte rumoszem, gruzem, różnej wielkości blokami, w niektórych partiach gliną lub żwirowatym materiałem; w najniższych partiach - niewielkie wkładki margli).
źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia