jednostki tektoniczne Polski
STREFA GUTERCHA
STREFA TEISSEYRE'A-TORNQUISTA
        A - PLATFORMA PREKAMBRYJSKA
BCDEF - PLATFORMA PALEOZOICZNA
       C3 - GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
        G - SUDETY
        H - NIECKA GÓRNOŚLĄSKA
      IC4 - ZAPADLISKO PRZEDKARPACKIE
  JKLM - KARPATY

PIĘTRA STRUKTURALNE

ALPEJSKIE
WARYSCYJSKIE
KALEDOŃSKIE
PREKAMBRYJSKIE

Piętro to ma różny stopień rozpoznania w związku z różną głębokością występowania (od zera do kilku tysięcy metrów). Na powierzchni występuje: w Górach Świętokrzyskich (region kielecki i łysogórski - łupki, kwarcyty, piaskowce), Sudetach (Góry Kaczawskie, blok przedsudecki - łupki radzimowickie, wapienie wojcieszowskie, zieleńce, keratofiry, łupki fyllitowe) oraz na platformie prekambryjskiej (rozwój platformowy, dobrze rozpoznane w kilku otworach wiertniczych od kilkuset do 4000m w obrębie wyniesienia Łeby, obniżenia perybałtyckiego i południowo-wschodniej części platformy), w podłożu zapadliska przedkarpackiego, a także w nieckach: lubelskiej (leżą prawie poziomo lub zalegają pod małym kątem), górnośląskiej (podłoże i brzeżne strefy północne, północno-wschodnie i południowe), miechowskiej (podłoże). Na dużych głębokościach stwierdzone na Pomorzu wschodnim w strefie Koszalin-Chojnice - wąska, wydłużona w kierunku NW-SE strefa brachyantyklin mezozoicznych; w ich częściach centralnych miąższość pokrywy mezozoicznej zmniejsza się, co ułatwia dotarcie do skał starszych; w niektórych otworach stwierdzono ordowik i sylur - na dużych głębokościach zdyslokowany, stromo zalegający, przykryty dewonem w dużej niezgodności kątowej.
1 Ι 2
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite