jednostki tektoniczne Polski
STREFA GUTERCHA
STREFA TEISSEYRE'A-TORNQUISTA
        A - PLATFORMA PREKAMBRYJSKA
BCDEF - PLATFORMA PALEOZOICZNA
       C3 - GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
        G - SUDETY
        H - NIECKA GÓRNOŚLĄSKA
      IC4 - ZAPADLISKO PRZEDKARPACKIE
  JKLM - KARPATY

SUDETY

Piętro waryscyjskie - dewon dolny (facja morska i lądowa w rejonie Głuchołazów i w Górach Bardzkich), górny (wypełnił depresję Świebodzic; otacza blok sowiogórski), karbon (facja kulmu; górny - lądowy - piaskowce, łupki z wkładkami węgla). Karbon w Sudetach występuje w niecce śródsudeckiej (najpełniejszy profil - śrudsudecka formacja produktywna), depresji Świebodzic, Górach Bardzkich, Sowich (depresje tektoniczne). W karbonie miała miejsce intensywna działalność plutoniczna; powstały intruzje granitowe oraz wulkaniczne; na przełomie karbon-perm dolny - porfiry i melafiry okolic Wałbrzycha.
W permie nastąpił koniec geosynklinalnego rozwoju - rozpoczął się platformowy; dolny - osady klastyczne i lawy porfirowo-melafirowe; górny - osady morskie (zlepieńce, wapienie, margle, łupki i margle z siarczkami miedzi, cynku i ołowiu, piaskowce, pstre iły, gipsy, anhydryty; pełny profil w niecce północnosudeckiej). Trias to okres wietrzenia Sudetów; w dolnym były lądem; środkowy - morskie osady, pstre iły, margle, dolomity. Trias górny, jura i kreda dolna - brak osadów. Kreda górna występuje w nieckach: północnosudeckiej, śródsudeckiej, w rowie Nysy Kłodzkiej, zapadlisku Kudowy i niecce opolskiej, Sudety zachodnie i Góry Stołowe - piaskowce ciosowe. W trzeciorzędzie niewielka sedymentacja głównie jeziorna i rzeczna w obniżeniach terenu, przede wszystkim w bloku przedsudeckim oraz niecce łużyckiej (złoża węgla brunatnego - Turoszów). Czwartorzęd występuje głównie w obniżeniach terenu - utwory glacjalne, fluwioglacjalne i zastoiskowe.
Surowce skalne Sudetów: magmowe - granity, bazalty, gabra, porfiry, melafiry; metamorficzne - marmury, łupki, gnejsy, serpentynity; osadowe - piaskowce, gliny, iły, kaoliny, magnezyty. Pozostałe kopaliny: energetyczne - węgiel kamienny (Dolnośląskie Zagłębie Węglowe), węgiel brunatny, torf; rudne - żelaza, niklu, miedzi, chromu, arsenu, cyny, cynku; chemiczne - baryt, anhydryt, gips; wody mineralne - okolice Wałbrzycha, Kłodzka, Jeleniej Góry.
1 Ι 2 Ι 3 Ι 4 Ι 5
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite