BUDOWA GEOLOGICZNA

PIĘTRA STRUKTURALNE
Piętro strukturalne to kompleks skał oddzielonych w stropie i spągu od zespołów przyległych powierzchniami regionalnych niezgodności strukturalnych o znacznych wartościach kątowych. Są to więc kompleksy skał mające własny styl tektoniki i często wykazujące odrębność zespołów skalnych (magmatyzm, metamorfizm). Niezgodności między nimi związane są z zakończeniem orogenez. Na obszarze Polski wyróżniono cztery piętra strukturalne: prekambryjskie, kaledońskie, waryscyjskie, alpejskie.

JEDNOSTKI TEKTONICZNE
Jednostki tektoniczne wydzielone więc zostały na podstawie geodynamicznego rozwoju i czasu powstania. Są nimi (wg J. Znosko): platforma prekambryjska, paleozoidy (Góry Świętokrzyskie, Sudety) wraz z zapadliskami paleozoicznymi, platforma paleozoiczna, alpidy (Karpaty, zapadlisko przedkarpackie).

JEDNOSTKI GEOLOGICZNE
Jednak podział Polski na cztery wielkie jednostki, ze względu na ich znaczne zróżnicowanie, jest mało przydatny. Dlatego też w praktyce geologicznej stosuje się podział na mniejsze jednostki. Umożliwia to późniejszą ich charakterystykę, która zawierać musi takie elementy jak: litostratygrafię, tektonikę, miąższości równowiekowych struktur i charakterystykę procesów endogenicznych (magmatyzm, metamorfizm). W celu wyjaśnienia genezy tych jednostek, oprócz badań geologicznych, prowadzi się również prace geofizyczne, obejmujące głębokie strefy skorupy ziemskiej.
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia