jednostki tektoniczne Polski
STREFA GUTERCHA
STREFA TEISSEYRE'A-TORNQUISTA
           A - PLATFORMA PREKAMBRYJSKA
BCDEF - PLATFORMA PALEOZOICZNA
        C3 - GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
          G - SUDETY
          H - NIECKA GÓRNOŚLĄSKA
      IC4 - ZAPADLISKO PRZEDKARPACKIE
 JKLM - KARPATY

PIĘTRA STRUKTURALNE

ALPEJSKIE
WARYSCYJSKIE
KALEDOŃSKIE
PREKAMBRYJSKIE

ALPEJSKIE
Kompleks ten obejmuje zespół skał powstałych w ciągu 220mln lat (na większości oszarów od retu do dziś, a na obszarach młodych platform - od cechsztynu do dziś; tam też można wydzielić megakompleksy permsko-mezozoiczne i kenozoiczne). Tworzy platformową pokrywę, maskującą sfałdowane i speneplenizowane wcześniej utwory. Osady tego piętra mają przeważnie charakter epikontynentalny, z wyjątkiem mezozoiku orogenu alpejskiego. Na platformowym obszarze Polski jego miąższość waha się w granicach 0-9km, maksimum osiągając w centralnej części kraju (obniżenie wielkopolskie i rejon Kujaw). W Polsce południowej i południowo-wschodniej miąższość pokrywy permsko-mezozoicznej nie przekracza 2,5km. Zjawiskiem w niej charakterystycznym jest przemieszczanie się stref maksymalnej miąższości poszczególnych formacji permskich i mezozoicznych w związku z tektoniką solną i obecnością nieciągłości sedymentacyjnych. Kompleks ten ostatecznie uformowany został w fazie laramijskiej; w jego obrębie występują kompleksy: starokimeryjski, młodokimeryjski, asturyjski, subhercyński, laramijski, sawski, styryjski, attycki, walachijski.
1 | 2
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia