jednostki tektoniczne Polski
STREFA GUTERCHA
STREFA TEISSEYRE'A-TORNQUISTA
        A - PLATFORMA PREKAMBRYJSKA
BCDEF - PLATFORMA PALEOZOICZNA
       C3 - GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
        G - SUDETY
        H - NIECKA GÓRNOŚLĄSKA
      IC4 - ZAPADLISKO PRZEDKARPACKIE
  JKLM - KARPATY

SUDETY

śródsudecka, Góry Bardzkie. W etapie kimeryjsko-laramijskim (mezozoik) nastąpiło pogłębienie niecek, ich obniżenie i wypełnienie utworami kredowymi; powstały: rów Nysy Kłodzkiej, niecka północnosudecka, zapadlisko Kudowy, centralna część niecki śródsudeckiej. W etapie młodoalpejskim (trzeciorzęd) zaznaczyły się ruchy pionowe; powstał sudecki uskok brzeżny, nasunięcie łużyckie; od tego momentu Sudety mają charakter gór zrębowych; zaznaczył się silny wulkanizm postorogeniczny i wylewy law bazaltowych (300 miejsc od Zgorzelca po Górę św. Anny). W etapie czwartorzędowym Sudety uległy zlodowaceniu krakowskiemu; lodowiec wtargnął w Bramę Morawską, Kotlinę Jeleniogórską; na wysokości 400m moreny - tworzyły się osady fluwioglacjalne oraz lodowce górskie. Holocen - erozja, wietrzenie; powstały torfowiska.
Piętro prekambryjskie budują skały metamorficzne; najstarsze występują w bloku Gór Sowich (gnejsy, amfibolity, serpentynity). Utwory proterozoiczne spotykane są w metamorfikach: Lądka i Śnieżnika (gnejsy gierałtowskie i śnieżnickie, łupki mikowe, kwarcyty, amfibolity), Gór Bystrzyckich i Orlickich (gnejsy bystrzyckie, marmury, zieleńce, amfibolity), Gór Izerskich i wschodnich Karkonoszy (gnejsy izerskie, łupki krystaliczne, amfibolity, granity rumburskie), a także wokół intruzji granitowych bloku przedsudeckiego oraz w Sudetach wschodnich. Utwory eokambru występują w Górach Kaczawskich (łupki radzimowickie w obrębie żyły kwarcowej); wtedy powstały też gabra, diabazy, serpentynity Szklar, Sobótki, Jordanowa i Nowej Rudy.
Piętro kaledońskie stwierdzono w Sudetach zachodnich; najpełniejszy profil w Górach Kaczawskich (na łupkach radzimowickich - wapienie wojcieszowskie (kambryjskie, silnie przeobrażone, jasne), na nich seria zieleńcowa (zmetamorfizowane lawy i tufy diabazowe), wyżej warstwy ilasto-piaszczyste ze zlepieńcami i kwarcytami oraz łupki graptolitowe). Zaznaczyło się również w bloku przedsudeckim oraz w Górach Bardzkich i w okolicy Kłodzka. Pod koniec syluru ruchy górotwórcze - pofałdowanie i wyniesienie obszaru ze zmetamorfizowaniem włącznie. Powstały rudy chromu i niklu.
1 Ι 2 Ι 3 Ι 4 Ι 5
Patronite FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS
HISTORYCZNY
BUDOWA
GEOLOGICZNA
TABELA
STRATYGRAFICZNA
Copyright 2011-2019 bohun.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia Patronite