CZWARTORZĘD
KENOZOIK     TRZECIORZĘD

                             KREDA
                             JURA
MEZOZOIK    TRIAS

                             PERM
                             KARBON
                             DEWON
                             SYLUR
                             ORDOWIK
PALEOZOIK   KAMBR

PREKAMBR

PERM

Ostatni okres ery paleozoicznej przypadający na 290-250mln lat temu swą nazwę zawdzięczający rosyjskiemu miastu Perm.
Świat organiczny jest kontynuacją karbońskiego; jego zróżnicowanie jednak uległo zmniejszeniu. Licznie występowały ramienionogi, mięczaki (pod koniec permu wymierają goniatyty, ale pojawiają się ceratyty), ryby chrzęstnoszkieletowe i kostnoszkieletowe; płazy stopniowo były wypierane przez gady, później - przez gady ssakokształtne. Wśród roślin początkowo nie zaszły wielkie zmiany, z czasem zniknęły jednak skrzypy i paprocie drzewiaste - główną rolę przejęły nagonasienne oraz szpilkowe. Z końcem permu nastąpił jeden z największych kryzysów świata organicznego - wielkie wymieranie, które spowodowało wyginięcie całych gromad i rzędów (trylobity, koralowce czteropromienne) oraz drastyczne zmniejszenie populacji wszystkich grup zwierzęcych. Zachowane skamieniałości są ubogie w stosunku do poprzednich okresów; najważniejsze znaczenie mają: otwornice, ramienionogi, goniatyty i konodonty. Rolę skałotwórczą odegrały małże.
Polska znalazła się we wschodniej części południowego basenu środkowoeuropejskiego - wielkiego ośrodka sedymentacyjnego powstałego na przedpolu waryscydów (hercynidów). Tworzył on zatoki rozwinięte wzdłuż syneklizy perybałtyckiej i obniżenia podlaskiego; rozpadał się na wiele podrzędnych obszarów rozdzielonych skalistymi wzgórzami. Jednym z większych zbiorników był subbasen polski odgrodzony od wewnętrznych basenów epiwaryscyjskich wypiętrzeniem wolsztyńskim; jego oś biegła od środkowej Polski po Pomorze wzdłuż strefy Teisseyre'a-Tornquista. W czerwonym spągowcu na tym obszarze, zwanym północną (subwaryscyjską) prowincją lądowego permu, gromadziły się m.in. osady pochodzące z niszczenia łańcucha górskiego; wystąpiło również kilka cykli wulkanicznych - szczególnie na obszarach niecki północnosudeckiej i niecki śródsudeckiej, monoklinie przedsudeckiej oraz Wyżynie Krakowskiej. W cechsztynie na obszar basenu środkowoeuropejskiego kilkukrotnie wkraczało morze; było ono bardzo rozczłonkowane, a subsydencja w różnych jego partiach - nierówna.
1 | 2
Polska w permie źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia