CZWARTORZĘD
KENOZOIK     TRZECIORZĘD

                             KREDA
                             JURA
MEZOZOIK    TRIAS

                             PERM
                             KARBON
                             DEWON
                             SYLUR
                             ORDOWIK
PALEOZOIK   KAMBR

PREKAMBR

KAMBR

Pierwszy okres ery paleozoicznej rozpoczynający tzw. starszy paleozoik, do którego należą także ordowik i sylur. Trójdzielny; zaczął się przed 590mln lat, trwał 90mln lat. Jego nazwa pochodzi od rzymskiej prowincji Cambria (dzisiejsza północna Walia), w której skały kambryjskie poznane zostały najwcześniej.
Masowo pojawiły się wtedy liczne grupy organizmów, co nazwano ewolucyjną ekspansją kambryjską. Miały one zdolność wytwarzania twardych elementów (pancerze, skorupki, muszle); dominowały trylobity - stawonogi najczęściej prowadzące bentoniczny tryb życia, których pancerze obecnie stanowią najlepsze skamieniałości przewodnie dla kambru. Licznie występowały także bezzawiasowe ramienionogi, rzadziej - zawiasowe. Ważną rolę w stratygrafii odegrały hyolity (mięczaki), archeocjaty i korale denkowe; mniejszą - gąbki i meduzy. Znaczenie skałotwórcze miały wówczas archeocjaty.
Na platformowy obszar Polski wkroczyło morze epikontynentalne, które swym zasięgiem nie objęło wyniesienia mazursko-suwalskiego i podlasko-lubelskiego. Z końcem kambru dolnego rozpoczęła się regresja trwająca po środkowy kambr, aż do całkowitego zaniku zbiornika. W odgałęzieniu śródeuropejskim geosynkliny kaledońskiej rozwijała się zaś sedymentacja okruchowa o znacznej miąższości. W części świętokrzyskiej osadzony materiał zaczął ulegać fałdowaniu w lokalnej fazie sandomierskiej orogenezy kaledońskiej, a w odcinku sudeckim powstały głównie wapienie i - w wyniku podmorskich wybuchów wulkanów - bazalty; obecnie skały te są silnie sfałdowane i przeobrażone.
1 | 2 | 3
Polska w kambrze źródło informacji
Copyright 2011-2024 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia