CZWARTORZĘD
KENOZOIK     TRZECIORZĘD

                             KREDA
                             JURA
MEZOZOIK    TRIAS

                             PERM
                             KARBON
                             DEWON
                             SYLUR
                             ORDOWIK
PALEOZOIK   KAMBR

PREKAMBR

KAMBR

z Gór Pieprzowych (łupki ilaste z przewarstwieniami cienkoławicowych piaskowców z rzadkimi skamieniałościami trylobitów i ramienionogów); najwyższa część kambru środkowego i dolna część kambru górnego - formacja piaskowców z Wiśniówki (grubo- i średnioławicowe piaskowce kwarcowe z przewarstwieniami mułowców i łupków ilastych z rzadkimi skamieniałościami trylobitów, ramienionogów i liliowców - kwarcyty łysogórskie powstałe w bardzo płytkim - częściowo plażowym - środowisku, z których zbudowane są najwyższe pasma Gór Świętokrzyskich)), obniżenia perybałtyckiego (piaskowce kwarcowe i mułowce z licznymi przewodnimi trylobitami) i obniżenia podlaskiego (najniższy kambr środkowy - piaskowce kwarcowe ze smugami żwirowców z rzadkimi skamieniałościami trylobitów i ramienionogów powstałe w regredującym morzu). Najmłodszymi osadami kambru (potsdam) jest formacja łupków z Klonówki znana z bloku łysogórskiego (szare, oliwkowe i czerwone łupki ilaste i mułowcowe z przewarstwieniami piaskowców; zbudowane są z nich północne stoki Pasma Masłowskiego, Łysogór i Pasma Jeleniowskiego; występują w nich liczne ślady organiczne, rzadziej skamieniałości ramienionogów i trylobitów; w stropie znaleziono graptolity). Za kambryjskie uważane są także utwory sudeckie: wapienie wojcieszowskie oraz zmetamorfizowane lawy i tufy - formacja zieleńcowa.
Na powierzchni skały kambryjskie występują wyłącznie w Górach Świętokrzyskich i Sudetach; są one znane także z otworów wiertniczych wykonanych na platformie prekambryjskiej, antyklinorium dolnego Sanu, podłoża niecki miechowskiej i zapadliska górnośląskiego. Obecnie na dużą skalę eksploatuje się piaskowce kwarcytowe (Wiśniówka) i wapienie wojcieszowskie. Do surowców kambryjskich należą także niewielkie złoża ropy naftowej w obniżeniu perybałtyckim.
1 | 2 | 3
Polska w kambrze źródło informacji
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia