CZWARTORZĘD
KENOZOIK     TRZECIORZĘD

                             KREDA
                             JURA
MEZOZOIK    TRIAS

                             PERM
                             KARBON
                             DEWON
                             SYLUR
                             ORDOWIK
PALEOZOIK   KAMBR

PREKAMBR

KAMBR

Kambr dolny (georg) znany jest z bloku kieleckiego (cienkoławicowe piaskowce (formacja piaskowców z Osieka), na których zalegają szare i oliwkowe łupki ilaste oraz mułowce z rzadkimi przewarstwieniami piaskowców drobno- i średnioziarnistych (formacja łupków Czarnej); w obydwu znaleziono przedtrylobitowe skamieniałości; na nich leży - zaliczana do wyższego kambru dolnego i dolnej części środkowego - formacja piaskowców z Ociesęk (cienko- i średnioławicowe piaskowce drobno- i średnioziarniste z rzadkimi przeławiceniami mułowców oraz łupków ilastych) zawierająca liczne skamieniałości śladowe, przewodnie trylobity, ramienionogi i hyolity, która we wschodniej części przechodzi w formację łupków z Kamieńca (oliwkowe lub szare łupki ilaste i mułowcowe z przeławiceniami mułowców)), obniżenia perybałtyckiego (zalega na spągu znajdującym się na głębokości 3km - piaskowcach i mułowcach powstałych na lądzie w neoproterozoiku; najniżej leżą piaskowce kwarcowe, ponad nimi - piaskowce glaukonitowe z konkrecjami fosforytów oraz mułowce z przewarstwieniami iłowców z rzadkimi skamieniałościami hyolitów, małżoraczków i akritarch), obniżenia podlaskiego (leży transgresywnie na piaszczysto-ilastych skałach wendu lub na fundamencie krystalicznym; rozpoczyna się piaskowcami kwarcowymi z przewarstwieniami mułowców i piaskowcami arkozowymi, w których znaleziono skamieniałości przedtrylobitowe; powyżej zalegają piaskowce z przewarstwieniami mułowców i iłowców ze skamieniałościami trylobitów, ramienionogów i hyolitów). Do kambru środkowego (akad) należą skały bloku kieleckiego (część centralna: gruboławicowe, różnoziarniste, czasem zlepieńcowate piaskowce z przewodnimi skamieniałościami trylobitów (formacja piaskowców ze Słowca); część wschodnia: piaskowce drobnoziarniste i mułowce z przewodnimi trylobitami (formacja piaskowców z Usarzowa)), bloku łysogórskiego (wyższe poziomy kambru środkowego - formacja łupków
1 | 2 | 3
Polska w kambrze źródło informacji
Copyright 2011-2021 bohun

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Geotydzie
bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione
FUNDACJA ŚWIAT AKTUALNOŚCI O KRAINIE MAPA LEGENDA ODKRYWANIE LOKACJE A-F LOKACJE G-Ł LOKACJE M-Ś LOKACJE T-Ż GALERIA ZARYS HISTORYCZNY BUDOWA GEOLOGICZNA TABELA STRATYGRAFICZNA Geotyda na Facebooku Gmina Wielka Wieś Gmina Alwernia